WWW.REFAHI.IR

تازه ترین های خبری ایران از هدفمند کردن یارانه ها ونحوه دریافت آن

صرع

صرع

فهرست مطالب

مقدمه ناشر

مقدمه

تعریف حملات صرع

تشخیص صرع

درمان صرع

داروهای مورد استفاده دردرمان صرع

مواردخاص

مشکلات اجتماعی

دیدگاه کلی

مقدمه

وجه مشترک ژولیوس سزار ،حواری مقدس پل ؛داستا یوسکی ،ونسان ون گوک ،ژاندارک،بودا،ادوارد لیر،گوستا ،وفلوبرواسکندرکبیر چیست؟شاید جواب این باشد که همه ی آن ها به صرع مبتلا بوده اند.

امروزه ازهمه طبقات مردم  افرادی هستند که ازصرع رنج می برند وبنابراین تعجب انگیز است که هنوز تعابیر غلطی از بیماری وجود دارد.درواقع ترس از ننگ احتمالی یا تنفر بی جهت موجب شده است تا مردم صرعشان را از دوستان خود ،کارفرماها وحتی گاهی ازاعضا خانواده ی خود پنهان کنند .

بدون شک صرع به خاطر اثرات غیرقابل پیش بینی  دراماتیک وگاهی هولناک خود ،تصویرذهنی ناخوشایندی درذهن مردم ایجاد کرده است  . گرچه حملات دارای انواع مختلفی هستند ،اما وقتی صحبت از صرع به میان می آید  درذهن اکثرمردم تشنج – یعنی افتادن روی زمین ،کف کردن دهان ولرزش شدید اندام ها – تداعی می شود.این همان رویداد دراماتیک است که همیشه تخیلات مردم را برانگیخته است.

چه تعدادی ازمردم ازصرع رنج می برند ؟

ازبیش از 50میلیون نفر جمعیت تقریبی انگلستان :

·         1- 5/2میلیون نفر درزندگی خود دچار صرع می شوند.

·         250 – 500 هزارنفر دارای صرع فعال هستند.

·         10 – 35 هزار نفرهرسال به صرع دچار می شوند.

تعریف حملات صرع

انواع زیادی از حملات وغش وجود دارد آن ها ازمغز نشات می گیرند وانواع مختلف حملات ازبخش ها ی مختلف مغزبه وجود می آیند.

مغز درشکل دهی به احساسات ،افکار ، حافظه ، کنترل حرکات ودرک رویداد های مهم ،صدا ها،بوها ،مزه ها،وبینایی نقش دارد.

مغز دارای دو نیمه است که دروسط به یک دیگرمتصل می باشند نیمه ی راست ان کنترل سمت چپ بدن ونیمه ی چپ مغز کنترل نیمه ی راست بدن را به عهده دارد.

دراغلب ما نیمه ی چپ غالب است . به عبارت دیگر این نیمه کنترل نحوه ی شکل دهی زبان وفهم زبان رابه عهده دارد.هرنیمه نیزبه 4 لب دیگرتقسیم شده است.

آسیب یک بخش از مغز باعث ازبین رفتن عملکرد آن بخش می شود .مثلا آسیب لب پس سری طرف چپ باعث خواهد شد که شخص اشیاءطرف راستش را نتواندببیند وآسیب لب پیشانی طرف راست سبب فلج شدن طرف چپ بدن می شود.

انواع حملات

حملات موضعی

·         حملات موضعی ساده:این نوع حملات به یک بخش کوچک مغز محدود می شود که طی آن هرگزهوشیاری ازبین نمی رود .این حملات بسته به ان که ازکجا شروع شده باشند به حملات لب گیجگاهی ،حملات لب پیشانی ،حملات لب آهیانه ای و حملات لب پس سری تقسیم می شوند.

درحملات لب گیجگاهی ممکن است بیمار احساس ترس شدید ،زنده شدن بعضی خاطرات ،آشنا پنداری واحساس بو یا مزه های بسیارنامطبوع داشته باشد.همه ی ما ممکن است برخی ازاین احساس ها را گاهی تجربه کرده باشیم والبته آن ها معمولا حمله به حساب نمی آیند .مثلا آشنا پنداری احساسی معمول و رایج است وفرق عمده این است که درصرع این وقایع به طورمنظم وبدون دلیل اتفاق می افتند.طول مدت آن ها کوتا ه است وبا شدتی اتفاق می افتند که درزندگی روزمره نادراست.

درحملات لب پیشانی ممکن است تکان شدید وغیرقابل کنترل دست یاپا یا سروجودداشته باشدوممکن است چشم ها به یک سمت برگردند.

درحملات لب آهیانه ای ،احساس مورمورشدن دربخش پایین یک طرف بدن وجود دارد.

درحملات لب پس سری ممکن است بیمار درنیمه ای ازدید خود نورهای برق زننده ای را احساس کند. معمولا این حمله چند ثانیه ای طول می کشد.

·         حملات موضعی مرکب:این حملات درواقع مرحله ی بعدی حملات موضعی ساده به حساب می آیند ،ونکته ی اصلی درواژه ی مرکب قرار دارد.دراین حملات ،حمله بخش وسیع تری ازمغز را دربرمی گیرد وتا جایی درمغز انتشارمی یا بد که بیمار هوشیاری خود را از محیط اطراف رااز دست می دهد.سرعت انتشار حمله ممکن است آن قدرتند باشد که بیمار حمله ی موضعی ساده را احساس نکند یا ممکن است آن قدرکند باشد که بیمار ،به عنوان مثال ،احساس آشنا پنداری ،طعم عجیب ونامطبوع داشته باشدویا دقایقی قبل ازبی هوش شدن انواربرق زننده ی رنگی را چند ثانیه احساس کند.

انجام اعمال پیچیده ،عجیب یانادرست درزمان وقوع حمله امری کاملا عادی است .مثلا ممکن است فرد هنگام پوشیدن لباس خطا کند یا حرکاتی مانند جویدن نشان دهد.

·         حملات عمومی ثانویه:این حملات دراثر انتشارحمله دردو نیم کره ی مغز به وجود می آیند ؛عمل انتشارممکن است آن قدر آهسته باشد که به بیمارهشداربدهد ویا آن قدر سریع انجام شود که بیمار بدون هیچ پیش درآمدی هوشیاری خودراازدست بدهد به این نوع انتشار «انتشارثانویه»می گویند وحمله ی شکل حمله ی عمومی تونیک کلونیک رابه خود می گیرد.دراین حمله بیمار مانند جنازه بدنش سفت می شود (فازتونیک)وفریاد جیغ مانند ی می کشد.پس از آن که روی زمین افتاد ،ممکن است کبود شود ودست وپایش به نحوی هماهنگ منقبض شود(به این حمله فاز کلونیک گفته می شود)،ممکن است  خِرخِرکند وازدهانش کف بیرون بریزد

ممکن است هنگام حمله بیمارزبانش را گاز بگیرد یا خودش را خیس کند ؛این حمله معمولا چند دقیقه ای طول می کشد و پس از آن بیمار اغلب گیج ومنگ شده و ممکن است نداند کجا هست وبیش تر به خواب می رود .پیامد ها بعدی (فاز پس از ضربه)دقایق یا ساعت ها به طول می انجامد.این حمله که قبلا آن را گرندمال می نامیدند ،هم اکنون به حمله ی «تونیک – کلونیک »معروف است ونیز گاهی اوقات آن را تشنج می دانند.

حملات عمومی

این ها حملاتی هستند که درهردونیم کره ی مغز به یک باره شروع می شوند و هیچ گونه هشداری نمی دهند وبیمار به سرعت بیهوش می شود .این حمله اغلب حمله ی تونیک – کلونیک است اما ممکن است کلونیک نیز باشد (بدون فاز انقباض)یا حمله ای تونیک باشد (بدون مرحله ی تکان شدید ،دقیقا مثل تخته روی زمین می افتد).

هم چنین نوع نادری ازحمله وجود دارد که بیمار فقط روی زمین می افتد اما خیلی سریع بهبود می یابد(حمله ی آتونیک).

دونوع دیگرازحمله ی عمومی وجود دارند :تکان های شدیدمیو کلونیک وحمله ی خاموش .

·         حمله ی خاموش:قبلا به این حمله «پتی مال »می گفتند .این حملات درکودکان معمولا به شکل حالت ماتی (مدت کوتاهی )دیده می شوند که فقط چند ثانیه ای به طول می انجامد وممکن است با کم توجهی وفقدان تمرکز حواس اشتباه شود .کودک مبتلابه صرع خاموش ممکن است درطول روز صد ها باراین حالت را داشته باشد واغلب نه کودک ونه مشاهده کننده ازاکثراین حملا ت مطلع نمی شوند ،زیرا این حملات بسیارخفیف وگذرا هستند .آن ها با یک الگوی خاصی ازنوارمغزی درارتباط هستند .

تعریف صرع

صرع نوعی بیماری است که شخص مبتلا به ان مستعد حملات تکراری ناشی ازصرع می باشد وبنابراین تشخیص بیماری عبارتست از سنجش احتمال بروز حملات بیماری.اگرفردی به دلیل آن که الکل بیش از حد می نوشیده است وسپس آن را ترک کرده است ،یک باره دچار حمله شود ،احتمال بروز حملات بعدی دروی خیلی کم است و او مطابق با تشخیص پزشکی مبتلا صرع نیست.ازطرف دیگر،اگرفردی به دلیل بخش آسیب دید ه ای ازمغزش چندین بار دچارحمله شود ،احتمال بروز حمله ی بعدی دراو بسیاربالا است ومطابق با تشخیص پزشکی به صرع مبتلا می باشد.

همیشه با قاطعیت نمی توان گفت که آیا شخص  مبتلا به صرع است یا خیر.احتمال بروز حمله درطول زندگی همه ی ما 1در30 می باشدوشخص ممکن است به نحوی قابل توجه بانوشیدن الکل زیاد یا مصرف بعضی داروها احتمال بروز حملات را درخود بالا ببرد .اغلب پزشکان ،بیماری فردی راکه دریک سال دو بار دچارصرع شده باشد،صرع تشخیص می دهند .زیرا دراین وضعیت احتمال بروز حمله ی سوم احتمالا بیش از80%است .

مشکل تشخیص درافرادی دیده می شود که فقط یک حمله ی صرعی داشته اند ودراین گونه موارد پزشک به کمک آزمایشات مختلف وبا استفاده ازمعلومات مربوط به نوع حمله ودلیل احتمالی آن  احتمال بروز حمله ی بعدی را ارزیابی می کند.

اغلب پزشکان بریتانیایی  وایرلند شمالی یک حمله ی تک رامعمولا به دلیل احتمال ضعیف حمله ی بعدی  واحتمالا اثرات جانبی دارویی مورد معالجه قرا رنمی دهند

دومین مشکل این است که چنان چه بیماری فردی صرع تشخیص داده شود  چند سا ل باید بگذرد واوبه حمله دچارنشودتابپذیریم دیگر به صرع دچارنمی شود ؟متاسفانه پاسخ این سوال آسان نیست اما به طورقطع  حملات افرا دمبتلا به صرع بالاخره پایا ن می یابد .پس بنابراین نباید آن ها راجز افرا دمبتلا به صرع به حساب بیاوریم .

باید این واقعیت مهم را به خاطربسپاریم که صرع یک بیماری نیست بلکه علامتی از یک بیماری به حساب می آید.علامت بیماری چیزی است که بیمار آن را بروز می دهدونشان گروجود بیماری درفرد است . درمورد صرع نیز همین گونه است که باید صرع را به عنوان نشانه ای از اختلالا ت مغزی مورد توجه قرار داد.طیف وسیعی ازبیماری های مغزی ممکن است باعث بروزصرع شوند.

تشخیص صرع

شناخت صرع

بسیاری ازبیماریها ممکن است باصرع اشتباه گرفته شوند.رایج ترین این بیماری ها دربزرگ سالان ،سنکوپ،میگرن،هیپرونتیلاسیون،حملات پانیک وحملات کاذب هستند.هم چنین درکودکان بند آمدن نفس ووحشت های شبانه بیماری ها ی دیگری هستند که با صرع اشتباه می شوند.

سنکوپ

سنکوپ اصطلاحی پزشکی برای بیان حالت ضعف وازحال رفتگی است و هنگامی که خون کافی به مغز نرسد ،بروز می کند .رایج ترین مکانیسم سنکوپ غش کلاسیک یامعمولی (حمله ی وازوواگال)است که به عنوان مثال درواکنش به مشاهده ی صحنه ای ناخوشایند،احساس درد شدید یا ماندن درمحیط بسیارگرم وبسته به مدت طولانی ،بروز می کند.سنکوپ گاهی دراثرناراحتی قلبی بروز می کند وممکن است به دلیل حوادثی چون سرفه یا ادرار کردن نیز به وجود آید.

میگرن

همان طورکه همه ی مردم می دانند ،میگرن بیش تر بااختلال بینایی آغاز می شود وممکن است با مورمورشدن دست وصورت مرتبط با شد وبه ندرت بااختلال گفتاری ارتباط دارد.مشکل می توان این بیماری را از حمله ی صرع موضعی ساده باز شناخت،به ویژه به خاطراین که سردرد شدید بعد ازحمله رایج است .درعین حال ،درمیگرن هوشیاری فرد عملا ازبین نمی رود .هم چنین اختلال بینایی درمیگرن با اختلال بینایی درصرع فرق دارد .درمیگرن این اختلال شکل ساده ای داردومعمولا بیش از چند دقیقه طول می کشد تا کامل می شود ؛اختلال بینایی درصرع ظرف چند ثانیه کامل می شود ومعمولا پیچیده تر است(مثلا شخصی اشکال رنگارنگ ،گاهی صحنه ها وچهره ها را می بیند.علاوه براین درصورت احساس مورمور شدن ،این حالت درمیگرن اغلب به آهستگی به بالای بازو گسترش می یابد . اما درحملات به سرعت گسترش می یابد . دربیش ترموارد درتشخیص این که حمله دراثرمیگرن ایجادشده یا صرع ،تردید کمی وجود دارد.اما گاهی ممکن است درتشخیص دچارابهام وسردرگمی شویم.

هیپرونتیلاسیون (نفس نفس زدن )وحملات یاپانیک

نفس زدن زیاد  خصوصا درافرادی که دارای فشارروحی شدید هستند یا کسانی که اغلب دچار اضطراب ونگرانی بی مورد می شوند ،شایع می باشد معمولا اولین احساس این افراد مشکل درنفس کشید ن واحساس ترس ونگرانی است .

هنگام نفس زدن زیاد فرد دی اکسید کربن  زیادی به بیرون می فرستد ودرنتیجه ی آن اسیدیته خون تغییر می کند واین تغییر برفعالیت اعصاب اثرگذاشته ومی تواند موجب احساس مورمور شدن ،انقباض دست ها ،منگی وحتی فقدان موقتی هوشیاری فرد شود.این حملات با استراحت وتمرین های تنفسی به بهترین وجه قابل درمان هستند .تنفس به درون پاکت کاغذی  به هنگام حمله باعث می شود که فرد بتواند دی اکسید کربن بیرون داده را دوباره تنفس کند ودرنتیجه ازاثرات ناخوشایند هیپرونتیلاسیون جلوگیری ویاآن را ازبین ببرد.

حملات کاذب

شناخت این حملات ازحملات صرع ازهمه مشکل تر است.گرچه این حملات معمولا بی اختیار وبدون انگیزه ی عمدی صورت می گیرند ،روی هم رفته ازروی خواست وتصمیم هستند.این حملات گاهی تظاهر می باشند اما دربیش تر موارد بیمار کم تر می تواند خود را کنترل کند واین حملات رامی توان به طغیا ن روانی شبیه دانست . بیما ر ممکن است روی زمین بیافتد  ظاهرا هوشیاری  اش را ازدست بدهد وپس از آن دست وپابزند یا بی حرکت روی زمین دراز بکشد .اغلب این حملات ریشه ی عمیق روحی وروانی دارند وممکن است نیاز به معالجه روان پزشکی داشته باشند .این حملات به داروی صرع جواب  نمی دهند .درصورت وجود مشکل درباز شناختن این بیماری ازحمله ی صرع بیماربرای معاینات دقیق دربیمارستا ن بستری می شود.

حملاتی که بانگه داشتن نفس ایجاد می شوند

متاسفانه ،بعضی کودکان نوپا اگرنتوانند آن چه را که می خواهند انجام بدهند  قادرند نفس خود را حبس کنند وتاجایی که کبود شوند به این کار متوسل می شوند . معمولا حمله دراین جا متوقف می شود .اما گاهی کودکان سرسخت می توانند آن قدر نفس خود را حبس کنند تا ازحال بروند .این حالت نیازی به درمان دارویی ندارد ومعمولا خود به خود متوقف می شود.

وحشت شبانه

معمولا کودکان زیر5سال به این حملات مبتلا می شوند . ساعات کوتاهی پس از شروع خواب به نظر می آید که کودک بیدارشده واحساس ترس شدیدوبی قراری می کند.معمولا به هنگام صبح  کودک ازحوادث شب هیچ چیزی به خاطر نمی آورد به رغم نگرانی های موجود  این حملات کاملا بی خطر هستند ونیازی به درمان ندارند.

علل ایجاد صرع

صرع علامت یک بیماری است نه خود بیماری .علل زیادی مانند عفونت ،ضربات وارده به سر،تومورها ی مغزی ،صدمات مغزی به هنگام تولدو بیماری های ارثی وجود دارندکه باعث بروز صرع می شوند .گاهی صرع سال های زیادی پس از این که ضربه وارد شده است ،خودش رانشان می دهد .مثلا این غیرعادی نیست که افرادی درکودکی دچارضربه ی مغزی شد ه باشند درسن 20سالگی علائم صرع را بروز دهند.

برای صرع تعداد زیادی ازبیماران هیچ گونه عامل شناخته شده ای کشف نشده است .درصرع عمومی احتمالا عوامل ژنتیکی نقش دارندوبرخی ازصرع ها ارثی هستند اما دراغلب موارد این گونه نیست .به استثنای چند بیماری ارثی ژنتیکی که ممکن است علتی برای صرع باشند ،خطر سرایت صرع ازوالدین به فرزندان واقعا پایین است.

داروی مناسب برای بیماران

اغلب داروهای ضد صرع برانواع متفاوتی ازصرع تاثیر می گذارند وبیش تر اوقات تنها موضوع مهم  انتخاب مناسب ترین دارو برای بیماراست . جالب است که بدانید که ممکن است دارویی برای بیماری بسیارموثر ولی برای بیماری دیگر بی فاید ه باشد.با این حال برخی از داروها ی ضدصرع فقط برانواع خاصی ازصرع تاثیرمی گذارند .

عوارض جانبی

سه نوع اصلی عوارض جانبی داروهای ضد صرع عبارتند از:عوارض جانبی مربوط به دوز دارو،عوارض جانبی فردی وعوارض جانبی مزمن

·         عوارض جانبی مربوط به دوز دارو:درصورتی که دز دارو بالا باشد این عوارض را می تواندرکلیه ی بیماران مشاهده کرد.مقداردارویی که بیمار می تواند تحمل کند ازبیماری به بیماردیگرفرق می کند. با مصرف اکثر داروهای ضد صرع ،سرگیجه،دوبینی،بی قراری وسردرد به وجود می آید که از رایج ترین عوارض جانبی مربوط به دوز دارو می باشند.این عوارض با کاهش دوز دارو برطرف می شوند ولی درمورد داروهایی که به آرامی از بدن دفع می شوند ممکن است چند روزطول بکشد تاتاثیربهبودی احساس شود.مطلب مهم این است که بعضی افراد مدت کمی پس از مصرف دارو به عوارض جانبی خفیف دارو حدود یک ماه قبل از ترک دارو آن را بااحتیاط مصرف کرد.اکثر داروهای ضد صرع ممکن است برتمرکز حواس وقابلیت هوشی تاثیر بگذارند.

·         عوارض جانبی فردی:عوارضی هستند که فقط دربرخی ازافراد بروز می کنند واساسا آلرژی می باشند .این عوارض به شکل خارش وتحریکات پوستی یا اختلالات خونی مختلف بروز می کند.ازآن جایی که این اختلالات به دوز دارویی مربوط نمی شوند تنها را ه غلبه براین عوارض ترک دارو است.

·         عوارض جانبی مزمن :عوارضی هستند که پس از سال های زیاد استعمال دارو بروز می کنند.بنابراین عوارض جانبی داروهای جدیدتر به اندازه ی عوارض جانبی مزمن داروهای قدیمی تر ورایج ترشناخته شده نیستند.

 

مصرف منظم دارو

استعمال دارومطابق با دستورالعمل های داده شده به کمپلیانس دارو معروف است.کمپلیانس بد دارو عامل اصلی عدم تاثیر داروی ضد صرع است.ازآن جایی که معمولا مدتی طول می کشد تا داروی ضد صرع تاثیر خود رابگذارد وقوع حملات غیرقابل پیش بینی می باشد  استعمال منظم دارو برای جلوگیری ازحملات الزامی است.موقعی که بیماران دچارحملات نمی شوند ،احساس بهبودی کامل می کنند  پس بنابراین جا ی تعجب نیست اگرآن ها آگاهانه یا ناآگاهانه دوز مربوطه رامصرف نکنند.

قطع ناگهانی دارو

گاهی بیماران تصمیم می گیرند به طورناگهانی دارویشان را قطع کنند .قطع دارو بالقوه خطرناک است زیرا ممکن است به حملات مکرر وطولانی مدت منجرشود .هم چنین ممکن است قرص ها  هنگام اسهال واستفراغ جذب نشوند ودراین مواقع باید قرص ها را دوباره مصرف کرد یا داروی ضد استفراغ استفاده کرد . دربعضی مواقع نیاز به بستری شدن  دربیمارستان ها پیدا می شود.

جراحی صرع

درکشورانگلستان برطبق برآوردی 12500بیمار مبتلابه صرع توانسته اند ازجراحی صرع بهره مند شوند .قابلیت استفاده از جراحی وموفقیت آن با پیشرفت MRIوشناسایی عامل صرع دربیش تر افراد مبتلا به صرع افزایش یافته است.

جراحی صرع تعهد وکاری بزرگ محسوب می شود زیرا درآن بخشی ازمغز که حمله از آن جا شروع شده است برداشته می شود وواضح است که این جراحی بدون خطرنیست.بنابراین جراحی صرع را برای بیمارانی که حملاتشان درمقابل درمان دارویی مقاوم است  وشانس بهبود حملات درآن ها بسیار کم می باشد ،مناسب می دادند.

داروهای مورد استفاده دردرمان صرع

داروهای رایج

کاربامازپین

این دارو دردهه ی 1950ساخته شده وبرای صرع موضعی وحملات تونیک – کلونیک موثر وبدون خطر شناخته شده است.بااین حال این دارو حملات خاموش ولرزش های میو کلونیک راتشدید می کند . گاهی راش های پوستی یا اختلالاتی درشمارش سلول های خون به وجود می آید که ممکن است به ناچاردارو را قطع کنند .دوز بسیاربالای داروممکن است منجربه دوبینی ،تهوع،سردردوخواب آلودگی شود.کاربامازپین هم چنین به صورت فرآورده ی آهسته رهش وجود دارد که به دفعات کم تراز آن استفاده می شود وعوارض جانبی آن کم تراست.

کلونازپام

داروی کلونازپام ازگروه دارو های بنزودیازپین است که به دلیل خاصیت ضد اضطرابی آن ونیز به عنوان قرص خواب آور بیش ترشناخته شده است .این دارو دردرمان صرع خاموشی ودیگرانواع صرع موثراست اما پس ازمدتی دیگرتاثیری ندارد.به این پدیده تولرانس گفته می شود.عوارض جانبی عمده ی این دارو ها همانند همه ی بنزودیازپین ها خواب آلودگی وتغییررفتاری می باشد.

فنوباربیتون

فنوباربیتون ازقدیمی ترین داروهای مرسوم ضد صرع است که  از سال1912مورد استفاده قرار گرفته است .این دارو ارزان ودراکثر انواع صرع سودمند می باشد  اما د ر سال های اخیربه دلیل عوارض جانبی آن محبوبیت خود را از دست داده است .فنوباربیتون دراصل به عنوان قرص خواب آور استفاده می شد بنابراین ایجاد خواب آلودگی دربرخی افراد عجیب نبودهرچند این خواب آلودگی جزئی بوده وپس از مدتی بهبود می یابد.برعکس این دارو میتواند برکودکان اثرگذاشته وآن ها راشرور وپرتحرک سازد.فنوباربیتون دربرخی افراد باعث دانه های پوستی وتاول می شود.مصرف دوز بالای این دارومنجربه خواب آلودگی ،ناتوانی جنسی ،افسردگی وکم حافظگی می شود. مصرف دراز مدت فنوباربیتون باعث حالت های زمخت شدگی پوست صورت وکاهش ذخیره ی ویتامین های خاصی مانند فولیک اسید وویتامین Dدربدن شود.

فنی توئین

کاربرد این دارو ازسال 1938مرسوم شده است .این دارو ازهمان ابتدا پیشرفت داشت زیرا مانند فنوباربیتون موثربود اما خواب آلودگی کمتری ایجاد می کرد.فنی توئین دردرمان حملات موضعی وحملات تونیک – کلونیک موثر است.برخی ازبیماران به راش های پوستی مبتلامی شوند که دراین صورت بایستی مصرف داروقطع شود  دوز بالای دارومنجربه سرگیجه ،افزایش حملات،خواب آلودگی ،بی قراری ودو بینی شود.مصرف دراز مدت دارو ممکن است به تورم لثه ها ،زمخت شدگی چهره،جوش صورت ،رویش موهای زائد صورت وکاهش ذخیره ی برخی ویتامین ها دربدن منجرشود.

پریمیدون

این دارو دربدن به فنو باربیتون تبدیل می شود بنابراین عوارض جانبی مانند فنو باربیتون داشته ومثل فنوباربیتون مصرف می شود.

والپرات

سودمندی این دارو دردهه ی 1960درفرانسه به طورکاملا اتفاقی کشف شد.این دارو هم اکنون دارویی برگزیده درزمان صرع حساس به نور وحملات میوکلونیک وصرع خاموش به شمار می رود وبا این وجود برای تمام انواع صرع موثراست به دلیل آن که این دارو گاهی سبب ایجاد آسیب های شدید ی به کبد می شود باید این دارو را درکودکان زیر3سال با احتیاط مصرف کرد .برخی ازافرادممکن است دچارکاهش پلاکت خون شوند.رایج ترین عارضه جانبی این دارو ناراحتی معده ،ریزش مو،لرزش،تورم مچ پا ،اضافه وزن وخواب آلودگی می باشد.

تغذیه باشیرمادر

زنان مبتلا به صرع که تحت درمان باداروهای ضد صرع هستند معمولا می توانند بدون هیچ خطری کودک خود را شیردهند زیرا اغلب داروهای ضد صرع به مقداری ناچیز درشیرمادر وارد می شوند .موارداستثناءدوز بالای داروی اتوسوکسیمید یا فنوباربیتون است که به مقداربسیارچشم گیربه همراه شیرمادرخارج می شود ؛فنوباربیتون موجود درشیرمادرباعث خواب آلودگی نوزاد می شود.

دیدگاه کلی

اکثرافراد مبتلا به صرع می توانند با مراقبت صحیح به داشتن یک زندگی عادی وسعادتمند وعمری طولانی امید وارباشند.

پیامد احتمالی

دیدگاه یاپیش شناخت یک بیماری پیش بینی آن بیماری محسوب می شود .این پیش بینی مارا ازحوادثی که درآیند پیش می آید با خبرمی کند.دراکثرافراد صرع بهبودمی یابد بنابراین می توان گفت که آینده خوبی درباره ی صرع وجود دارد.حدود80درصد ازافرادی که تحت درمان ضد صرع هستندازصرع نجات می یابند پس بنابراین باید تصمیمات لازم درخصوص زمان توقف درمان گرفته شود.معمولا برای قطع دارو حدود 2سال باید صبرکرد ودرصورت عدم بروز حمله دراین2 سال درمان را می توان قطع کرد.عواملی هستند که درتعیین شانس موفقیت وشکست ناشی ازقطع داروموثر می باشند .عامل ایجاد صرع یکی ازاین عوامل است بااین حال به طور کلی حدود 60درصد ازبیمارانی که تا2سال دچارحمله نشده اند درمان دارویی رابا موفقیت  پشت سرگذاشته وبه پایان رسانده اند.شانس ترک موفقیت آمیز دارو در جوانان وافرادی که یک داروی ضد صرع استفاده می کنند بیش تراست.

برخی اشخاص نمی خواهند خطرات ناشی از ترک موفقیت آمیزدارو رابه جان بخرند زیرا پیامد های ناشی از بروز یک حمله ممکن است بسیار شدید باشد.

یکی از مسائلی که سال ها موردبحث بوده است این است که آیا داروهای ضد صرع خود می تواند علاوه برقطع حملات  خود درمعالجه ی این بیماری نقش داشته باشد .پاسخ به این سوال مشخص نیست .با این حال مطالعات اخیرنشان داده است که حتی درمان با داروی ضد صرع جدید ممکن است آیند ه ای خوب همانند درمان دارویی قدیم داشته باشد.

+ نوشته شده در  جمعه چهارم بهمن 1387ساعت 4:42  توسط خلیج فارس(PERSIAN GULF)  |